Przejdź do treści
 • Koszalin
 • Koszalin
 • Koszalin
Tu jesteś:

Darmowa Pomoc Prawna

PowrótDrukuj

Starosta Koszaliński informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Będzino: Gminny Zakład Komunalny, Będzino 17, 76-037 Będzino
środa – 10.00 – 14.00, piątek 10.00 – 14.00

Biesiekierz: Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
poniedziałek – 13.00 – 17.00

Bobolice: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice
poniedziałek – 8.00 – 12.00,  środa – 14.00 – 18.00

Koszalin: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin (III piętro, pokój 314)
poniedziałek – 8.00 – 12.00, środa 8.00 – 12.00

Manowo: Urząd Gminy Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo
czwartek – 8.00 – 12.00

Mielno: Urząd Miejski w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno
wtorek – 14.00 – 18.00, czwartek: 14.00 – 18.00

Polanów: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
wtorek – 8.00 – 12.00, piątek – 8.00 – 12.00

Sianów: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
wtorek – 13.00 – 15.00, piątek – 8.00 – 12.00

oraz

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
wtorek – 15.00 – 17.00

Świeszyno: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29a, 76-024 Świeszyno
czwartek – 11.00 – 15.00

Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) nie ukończyła 26 lat, lub
6) ukończyła 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) jest w ciąży.

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie:

1)    oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;
2)    ważnej Karty Dużej Rodziny;
3)    zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)    ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5)    dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)    dokumentu potwierdzającego ciążę.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
   i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
  sądowo - administarcyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

04.01.16
PowrótDrukuj

mielno sianow bedzino biesiekierz manowo swieszyno polanow bobolice EN DE LT UA